O obxectivo do programa de emprego Santiago 6 é pór en práctica unha estrategía de intervención cunha clara orientación á integración social, la inserción social e laboral dos xóvenes e a  obtención de igualdade de oportunidades. Nin sectores considerados como Novos Xacementos de Emprego, en servizos relacionados co turismo, os serveizos, as TIC o comercio e a loxística. 

A presente proposta inclue medidas para combater a descriminación e asegurar a igualdade de oportunidades. De feito, O plan prevé a posibilidade de establecer certas discriminacións positivas para compensar as desigualdades de  base. Por ejemplo, no acceso ás accións de formación e emprego preferirase ás persoas pertenecentes a grupos de risco de exclusión: xóvenes e mulleres desempregadas.

Trátase de medidas con impacto sobre a integración laboral, a educación, a formación profesional, a capacidade empresarial das mulleres e a conciliación da vida familiar e profesional.

Para facilitar os procesos de ensino – aprendizaxe  e a actividade técnica , incorporarase de forma significativa a utilización das novas tecnoloxías . En especial nos seguintes aspectos:

  1. Utilización dun aplicativo específico para a xestión do programa.
  2. Os docentes recibirán formación en metodoloxías de ensino innovadoras, non só no aspecto instrumental, senon no aspecto didáctico e de deseño das materias.
  3. Existencia dun páxina web propia destinada á consulta dos usuarios. Nela poderán encontrar contidos relativos ao proxecto e espazos de diálogo e información a través dun sistema de webblog, e redes sociais (Facebook, twitter e Instagram).
  4. No centro existe un espazo de acceso libre a ordenadores, para que os alumnos que non dispoñan destas ferramentas poidan beneficiarse dos recursos que o Centro, e os docentes poñen a súa disposición.

Medidas de Conciliación.

Dentro das medidas de apoio a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, dentro do Concello de Santiago de Compostela contamos cós seguintes programas:

  1. Durante o Curso Escolar (de setembro 2017 a junio 2018).

Bolas de Comedor (o 90% do custo do comedor ate un máximo de 90€/mes, servizo de madrugadores ate un máximo de 45€/mes) e actividades extraescolares (100% do custeate un máximo e 30€/mes).

2. Durante o período vacacional. xuño, xullo , setembro):

  • Escolas de Verán . Programa de conciliación familiar desenvolvido nos CEIP das Fontiñas e Raiña Fabiola, destinados a poboación do Municipio,  escolarizada en Educación Infantil e Primaria, concíbese como un espacio educativo,, promoción de ocio e tamén   un recurso para a conciliación familiar e laboral no tempo de vacacións. Os horarios do servizo son dente as 07:45 am ate as 16:00 pm (inclúe servizo de madrugadores co almorzo de 07:45 am a 09:00 am e servizo de comedor de 14:00 pm a 16:00 pm). Poderanse escoller as quendas ou días soltos. Cóntemplase  un desconto do 50% ou dun 100% para aquelas familias con escasos recursos.
  • Campamentos de Verán nos Centros Socioculturis. Obradoiros e talleres durante todos os meses de xuño e xullo que permitan a conciliación da vida familiar e laboral.

Para a tramitación de tódalas axudas (que requieren informe previo de Servizos Sociais do Concello)., os/as técnicos/as do Programa Integrado Santiago  Emprego VI colaborarám estreitamente cós/coas técnicos/as do Departamento de Servizos Sociaais  para facilitar a súa concesión.

A maiores destes programas cíclicos do Concello, o propio Pragama  Integrado Santiago Emprego VI, atendendendo as circunstancias e cargas familiares de cada unha. ofreceránse as seguintes medidas:

  • Servizo de gardería, cando os horarios das accións a desenrolar no programa Integrado Santiago Emprego VI non estén cubertas polas medidas arriba citadas.
  • Servizo de canguros no caso de enermidade do fillo/a.