O Concello de Santiago ao definir a estratexia de intervención, tivo en conta que o desemprego femenino na área compostelán mantén un maior volume que o masculino, aínda reducindo as taxas medias diferenciais. Entendendo estas non como un freo do incremento do paro femenino (crecemento máis moderado pero partindo dunha situación inicial en peores condicións), senón máis ben como unha maior incidencia do volume do continxente masculino, derivada da crise económica estrutural acaecida  durante o 2008 e seus efectos na estrutura da actividade laboral.

Tamén puidemos decatarnos da tendencia xeral dunha elevada concentración de mulleres no sector terciario, maior presenza nos postos de cualificación intermedia ou baixa e moi reducida nos postos de responsabilidade.

A presente proposta inclúe precisamente medidas para combater esa discriminación e asegurar a igualdade de oportunidades. De feito, o Plan prevé a posibilidade de establecer certas discriminacións positivas para compensar as desigualdades de base. Por exemplo, no acceso ás accións de formación serán destinadas a  mulleres xóvenes desempregadas.

Medidas con impacto sobre a integración laboral, a educación, a formación profesional, a capacidade empresarial das mulleres e a conciliación da vida familiar e profesional.

Para facilitar os procesos de ensino-aprendizaxe e a actividade docente, incorporarase de forma significativa a utilización das novas tecnoloxías. En especial nos seguintes aspectos:

 • Aplicativo Informático “Emprego Santiago VI”, la función principal de este aplicativo es ofrecer un servicio de consulta tanto a los usuarios del programa “Emprego Santiago VI” como a los técnicos de empleo que gestionen este programa. Este dispositivo está deseñado para acceder dende cualquer tipo de dispositivo (computadores de sobremesa, portátiles, tabletas, smartphones,etc.).

Caracterísitcas principais do Aplicativo web “Emprego Santiago VI”:

 1. Multi plataforma.
 2. Multiusuario.
 3. El aplicativo é en tempo real polo que calquer  cambio pode visualizarse no mesmo mometo no que se graba.
 4. Aplicación totalmente “responsive”,  é dicir, permite a súa consulta dende calquer dispositivo.
 5. Permite aos usuarios do programa consultar os seus expedientes.
 6. Permite as téccnicos de emprego manexar todolos aspectos relacionados coa xestión dos usuarios , en calquer lugar e/o dispositivo .
 7. Permite asignar o expediente dun usuario a outro técnico de emprego.
 • Os docentes para mellorar a participación activa do alumnado, incorporarán a utilización das TIC na súa práctica diaria. Utilizando contidos en formato dixital. Os devanditos contidos son fundamentalmente de elaboración propia, aínda que tamén se adaptan contidos xa existentes e en ocasións se utilizarán contidos presentes no mercado.
 • Os docentes recibirán formación en metodoloxías de ensino innovadoras, non só no aspecto instrumental, se non no aspecto didáctico e de deseño das materias.
 • A Concellaría de Emprego conta cunha páxina web propia que poñerá a disposición dos alumnos/as dos cursos. Nela poderán encontrar contidos relativos ao curso e espazos de diálogo e información a través dun sistema de webblogs.

No centro existe un espazo de acceso libre a ordenadores, para que os alumnos que non dispoñan destas ferramentas poidan beneficiarse dos recursos que o Centro e os docentes poñen a súa disposición.