O Programa Emprego Santiago VI pon a disposición das persoas participantes as seguintes  actuacións:

Propoñemos  a evolución do modelo clásico de itinerario, incorporando para cada unha das fases un sistema global de procesos crave – denominado”circular” que contempla un procedemento para cada unha das fases, as cales se lles aplicou as seis dimensións de calidade (eficacia, accesibilidade, adecuación, fiabilidade, eficacia e efectividade).  Estas fases son as seguintes:

  • Acollida:

Momento que se incia coa chegada da persoa á entidade e finaliza con un diagnóstico de ocupabilidade que se concreta nunha proposta consensuada entre o técnico e o usuario.

  • Orientación:

Trátase dun proceso de acompañamento que un profesional (orientador/a) realiza xunto co usuario/a coa finalidade que este poida identificar e potenciar as súas competencias personais  e chegue a construir o seu proxecto persoal e profesional, para mellorar  o seu ocupabilidade, nun proceso de revisión continua.

  • Formación:

Acción ou conxunto de accións que permiten adquirir ou desenvolver calquera tipo de competencia/s (tanto as vinculadas a coñecementos, habilidades e actitudes), adquiridas tanto en contextos formais como no formais, nunha contorna produtiva.

  • Formación en contexto Laboral (Prácticas en Empresas):      

Acción que permite adquirir, aplicar e desenvolver as competencias profesionais (coñecementos, habilidades e actitudes),

adquiridas tanto en contextos formais como no formais, nunha contorna produtiva.

  • Intermediación:     

Se inicia no memento en que a persoa ten integradas as competencias personais e profesionais, coñece e sabe utilizar as técnicas e canles de procura de traballo, coñece as carcterísticas e situación do mercado laboral donde pretende introducirse e entra en contacto coas ofertas de traballo mediante os dispositivos de procura de emprego existentes a súa disposición.                                                                                     

  • Ocupación:

Momento no cal a persoa se incorpora na totalidade as suas funcións laborais no lugar de traballo ordinario, xa sexa por conta propia ou allea; ata asúa adaptación de forma correcta a contorna laboral, na cal responde satisfactoriamente á definición do lugar de traballo e consolídao. Esta fase remata cando se avalía a competencia respecto ao lugar de traballo.

  • Peche:

Suón a finalización da relación entre a entidade e o usuario/a por vontade dunha das partes, ou ben de mutuo acordo.